PŘÍLOHA  K OBJEDNÁVCE – RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)


Poskytovatel

Ladislav Šoufek
se sídlem: Jungmannova 541/2, 419 01, Duchcov
IČ: 68960131
kontaktní osoba: Ladislav Šoufek, telefon: +420 776 776 699, e-mail: [email protected]
bankovní spojení: 3671375309/0800, účet vedený u České spořitelny, a.s.
dále jen jako „Poskytovatel“

Poskytovatel a Objednatel společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“


1. Předmět smlouvy

1.1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci spočívající v poskytování služeb v oblasti marketingu, PR a webdevelopmentu včetně nastavení rámcových podmínek, za kterých bude Objednatel od Poskytovatele odebírat služby, a za kterých bude tyto služby Poskytovatel Objednateli dodávat.

1.2. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, na jejímž základě bude Poskytovatel poskytovat služby uvedené v bodu 1.1. této Smlouvy Objednateli za dohodnutou cenu (dále jen „Služby“) dle jednotlivých objednávek (dále jen „Objednávka“) vedených pod klientským účtem vedených na stránkách www.freshcrackers.cz. Objednatel se zavazuje zaplatit za Služby odměnu v souladu s následujícími ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany akceptují, že Poskytovatel není povinen objednávku Objednatele přijmout a akceptovat; v takovém případě nevyplývají z předmětné Objednávky Objednatele pro Poskytovatele žádné závazky.

1.4. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli sjednanou cenu (ve Smlouvě označovanou rovněž jako „Odměnu“) specifikovanou v příslušné objednávce a dále též poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost.

2. Odměna

2.1. Objednatel zaplatí Poskytovateli za poskytnuté Služby odměnu odpovídající částce na základě vyúčtování práce v konkrétním kalendářním měsíci, rovněž je povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % sjednané objednávky. V případě plnění Objednávky pod 50 % celkového rozsahu je propadá nevyčerpaná částka Poskytovateli.

2.2. Záloha ve výši 50 % celkové Objednávky bude splatná do čtrnácti (14) dnů od Objednávky. Poskytovatel má povinnost zahájit svou práci neprodleně po obdržení zálohy dle dobu 2.1.

2.3. Nárok na odměnu vzniká Poskytovateli dnem splnění jeho závazku v souladu s konkrétní Objednávkou Objednatele. Závazek Poskytovatele se považuje za splněný posledním dnem v měsíci u paušálních služeb nebo předání výstupů u dílčích projektů specifikovaných v konkrétní Objednávce Objednateli. Předání dokumentů dle předchozí věty může být učiněno buď fyzicky, nebo v elektronické podobě (e-mailem, datovou schránkou, příp. jiným předem sjednaným způsobem).

2.4. Odměna bude splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Objednateli. Splatnost faktury bude patnáct (15) dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

2.5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zejména touto Smlouvou a zákonem č. 235/2004 Sb., v účinném znění, a to i v případě, že Poskytovatel není plátce DPH. Objednatel je oprávněn jakoukoli fakturu – daňový doklad vrátit Poskytovateli ve lhůtě její splatnosti, pokud nebude obsahovat všechny zákonné nebo smluvní náležitosti, nebo správnou cenu a částku na ní uvedenou neuhradit, čímž se Objednatel nedostává do prodlení. Poskytovatel následně za obdobných podmínek vystaví fakturu – daňový doklad nový.

2.6. Smluvní strany souhlasí, že všechny faktury vydané Poskytovatelem budou zaslány Objednateli na e-mailovou adresu vedenou pod klientským účtem na webových stránkách www.freshcrackers.cz pokud tomu nebude sjednáno jinak.

2.7. Odměna zahrnuje veškeré obvyklé náklady Poskytovatele spojené s plněním požadované Služby.

2.8. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli další poplatky a odměny a nahradit mu další případné náklady z důvodu Objednatelem vyžádaných dodatečných nebo nadstandardních prací nezahrnutých ve Službách dle Objednávky, a to i v případě, kdy si od Poskytovatele objednané Služby nepřevezme ve sjednaném termínu z důvodů na straně Objednatele. O těchto dalších službách a poplatcích bude informovat Objednatele písemně předem.

2.9. Při nezaplacení faktury nebo její části Objednatelem v její splatnosti je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zároveň je Poskytovatel, po písemném upozornění Objednatele, rovněž oprávněn pozastavit poskytování Služeb až do obdržení celé dlužné částky, nebo při prodlení delším než 30 dnů odstoupit od Smlouvy, bez nároku Objednatele na jakoukoliv náhradu škody tímto aktem případně vyvolanou, aniž by tím bylo dotčeno právo Poskytovatele na uhrazení ceny poskytnutých Služeb. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není vyloučen nárok Poskytovatele na náhradu škody v plném rozsahu, tj. jak do výše smluvní pokuty, tak v rozsahu škody převyšující částku smluvní pokuty.

2.10. Jestliže nastanou skutečnosti, s nimiž právní předpisy spojují povinnost Poskytovatele vystavit opravný daňový doklad, je Poskytovatel povinen vystavit takový doklad nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od vzniku skutečnosti, na jejímž základě má Poskytovatel povinnost takto učinit. Splatnost opravného daňového dokladu činí deset (10) dnů ode dne jeho vystavení.

3. Objednávky

3.1. Při přípravě Objednávky bude zpravidla postupováno následujícím způsobem:

3.1.1. Poskytovatel projedná s Objednatelem požadavky na poptávanou Službu, odměnu, termíny a délku poskytování Služby.

3.1.2. Poskytovatel pošle Objednateli návrh Objednávky vytvořený v klientském účtu www.freshcrackers.cz nebo Objednatel zašle Poskytovateli prostřednictvím webové aplikace www.freshcrackers.cz závaznou Objednávku. Podle specifických požadavků mohou být uvedeny další upřesňující údaje v doplňujícím e-mailu nebo v poznámkách objednávky přes aplikaci www.freshcracrkers.cz.

3.1.3. Pokud se v průběhu poskytování Služeb podle Objednávky Smluvní strany dohodnou na změně Služeb na základě požadavků vzniklých v průběhu poskytování Služeb, zavazují se Smluvní strany zohlednit změny v závěrečném vyúčtování.

3.1.5. Poskytovatel je požadavky Objednatele obsaženými v Objednávkách v další komunikaci vázán. Poskytovatel je však povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit, pokud by jeho požadavky a pokyny byly z jakéhokoli důvodu nevhodné, neúplné, nepřesné či nedostatečné apod., a je povinen navrhnout Objednateli alternativní, pokud možno optimální, řešení.

4. Práva a povinnosti Smluvních stran

4.1. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Objednateli po dobu trvání této Smlouvy poskytnutí nezbytných informací, podkladů a dokladů nutných k plnění služeb dle této Smlouvy.

4.2. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele písemně na nedostatečnou součinnost pověřených pracovníků Objednatele, pokud z toho důvodu dojde nebo hrozí že dojde k ohrožení kvality nebo termínů poskytovaných Služeb. V případě nedostatečné součinnosti ze strany pověřených pracovníků Objednatele platí obdobně ustanovení odst. 4.5. této Smlouvy.

4.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo písemným oznámením po předchozím písemném upozornění přerušit nebo zastavit poskytování služeb podle této Smlouvy, bez nároku Objednatele na jakoukoliv škodu tímto aktem případně vyvolanou v případě, že Objednatel je v prodlení splněním svých platebních povinností.

4.4. Poskytovatel je dále oprávněn a Objednatel je současně povinen dále uvedená oprávnění Poskytovatele splnit:

a) vyžadovat zálohu na všechny platby ve výši 50 % dílčí objednávky;

b) neposkytovat další dodávky či služby a/nebo odstoupit od Smlouvy, jestliže Objednatel porušil jakékoliv ustanovení této Smlouvy, a v dodatečně stanovené lhůtě neučinil nápravu porušení Smlouvy. Dočasné ani konečné přerušení poskytování Služeb dle této Smlouvy nezbavuje Objednatele povinnosti za Služby v poskytnutém rozsahu zaplatit.

4.5. V případě, že Objednatel, ať už v důsledku svého jednání, či v důsledku svého opomenutí či nejednání, omezí, zamezí či zpozdí provedení či dokončení služeb, potom Poskytovatel ve stejném rozsahu není odpovědný za zpoždění s poskytováním služeb a Objednatel je povinen nahradit Poskytovateli přiměřené výdaje a náklady, které vzniknou Poskytovateli v souvislosti s takovýmto zpožděním a obnovením poskytování služeb.

4.6. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli řádnou součinnost pro plnění Služeb ze strany Poskytovatele. V případě porušení této povinností Poskytovatel neodpovídá za případné důsledky neposkytnutí součinnosti (především se nedostává do prodlení s poskytováním Služeb, neodpovídá za případnou škodu či není povinen k případným sankcím).

5. Trvání Smlouvy

5.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem potvrzení Objednatele při zadání objednávky nebo potvrzením Objednávky doručené Objednateli e-mailem.

6. Ukončení Smlouvy

6.1. Smluvní strany mají právo odstoupit od této Smlouvy a / nebo, pouze podle svého rozhodnutí, pozastavit plnění všech svých závazků podle této Smlouvy až do doby, kdy bude stav napraven, v případě podstatného porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou a nenapraví-li toto porušení do čtrnácti dnů po tom, co obdrží písemné oznámení, že Smlouvu porušila. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou svých závazků podle této Smlouvy delší než 30 dnů, prodlení Poskytovatele s plněním svých závazků podle této smlouvy, jednotlivých Objednávek, Dílčích smluv či smluv o dílo uzavřených na základě této Smlouvy delší než 30 dnů, neposkytnutí potřebné součinnosti dle této Smlouvy a podobně. Za těchto okolností nemá Smluvní strana žádné nároky vůči druhé Smluvní straně z toho titulu, že Smluvní strana pozastavila plnění svých závazků.
6.2. Odstoupením od této Smlouvy zaniká tato Smlouva ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně (tj. s účinky ex nunc).
6.3. Jestliže se kterákoli ze Smluvních stran ocitne v platební neschopnosti a/nebo je ohledně ní prohlášen úpadek a/nebo je zahájena její likvidace a/nebo dojde-li k zabavení majetku Smluvní strany pro neplacení dluhů, potom může druhá Smluvní strana takové okolnosti považovat za důvod pro okamžité ukončení Smlouvy odstoupením.
6.4. Smlouva může být rovněž ukončena písemnou výpovědí kterékoli Smluvní strany, s výpovědní lhůtou tři (3) měsíce, běžící od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty zanikají veškerá práva a povinnosti Smluvních stran z výše uvedené Smlouvy, s výjimkou práv a povinností, z jejichž podstaty vyplývá, že zánikem Smlouvy nezanikají.

7. Omezení odpovědnosti

7.1. Poskytovatel odpovídá za škody vzniklé Objednateli, které mu způsobil zaviněným porušením povinností stanovených Smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem. Poskytovatel není v žádném případě odpovědný za škody ani obchodní ztráty vzniklé Objednateli z důvodů, ztráty, zničení, nebo poškození dat, nebo ztrátou licence opravňující Objednatele k užití produktu způsobené jednáním nebo opomenutím Objednatele.

7.2. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za:

a) jakoukoli ztrátu, zranění nebo škodu, kterou utrpí Objednatel, a která je způsobena tím, že Objednatel nedodržel pracovní předpisy, postupy, návody a pokyny uvedené v dokumentaci a/nebo doporučeních Poskytovatele či dodavatele či výrobce produktu;

b) jakoukoli ztrátu nebo nárok vzniklý jednáním nebo opomenutím Objednatele, které poruší omezení exportu nebo jakékoliv jiné právní předpisy;

c) důsledky jakéhokoliv porušení práv na duševní majetek kterékoli třetí strany v důsledku neoprávněného používání produktů a/nebo v důsledku úpravy produktů Objednatelem a/nebo třetí stranou bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo dodavatele.

7.3. Žádná ze Stran nebude zodpovědná za zpoždění způsobené neovlivnitelnými okolnostmi (vyšší moc). Za neovlivnitelné okolnosti jsou považovány takové překážky, které vznikly nezávisle na vůli dané Strany, a které této Straně brání konat svou povinnost nebo pokud se nedá předpokládat, že daná Smluvní strana mohla této překážce předejít. Odpovědnost nezaniká překážkou, která vznikla v okamžiku, kdy daná Strana měla v plnění svých povinností zpoždění, nebo překážkou, která vyplynula z její ekonomické situace. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

8. Zvláštní ujednání

8.1. Ve vztahu k ochraně osobních údajů je Objednatel i Poskytovatel povinen dodržovat ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a relevantních vnitrostátních právních předpisů, zejm. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům, s nimiž se v rámci plnění této Smlouvy seznámí, zejména povinen: (i) shromažďovat a zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu, v souladu s příslušnými právními předpisy, Smlouvou a/nebo pokyny Objednatele jako správce vydanými v souladu s příslušnými právními předpisy a údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování; (ii) přijmout organizační a technická bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití (zejm. zabezpečený přístup do prostor, v nichž probíhá zpracování osobních údajů, přístup k osobním údajům jen pro vybrané pracovníky, kteří tento přístup potřebují pro účely plnění Smlouvy, speciální opatření pro účely automatizovaného zpracování aj.); (iii) neprodleně oznamovat Objednateli veškeré případy náhodného nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům; (iv) poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených.

9. Závěrečná ujednání

9.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu Smluvních stran.

9.2. Tato Smlouva a právní vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména pak OZ. Smluvní strany výslovně vylučují z aplikace právních norem České republiky normy mezinárodního práva soukromého.

9.3. Tato Smlouva může být považována za řádně uzavřenou a sjednanou pouze dohodou o všech jejích podmínkách uvedených v této Smlouvě a akceptováním při zadávání Objednávky na webových stránkách www.freshcrackers.cz nebo prostřednictvím zaslaného odkazu v Objednávce doručené poskytovateli e-mailem. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 OZ. Podpisem této Smlouvy oběma Smluvními stranami jsou veškerá ustanovení této Smlouvy včetně příloh akceptována a v plném rozsahu sjednána mezi Smluvními stranami.

9.5. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ, zejména pak jde-li o změnu jeho finančního postavení a změnu vývoje na relevantních trzích, na kterých Objednatel podniká.

9.7. O žádné ze smluvních podmínek zde uvedených nelze mít za to, že se jí některá Smluvní strana zřekla a žádné porušení nebo pochybení nelze považovat za prominuté, pokud to není vyjádřeno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která se svého práva nebo nároku zřekla.

 

Chci konzultaci ZDARMA

Zavolej nám

nebo nám zanech svůj kontakt, brzy se Ti ozveme.

Sledujte nás na sítích: